การประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาของโครงการวิจัย “การคาดการณ์อนาคตการศึกษาทางเลือก”

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ได้ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จัดการประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาของโครงการวิจัย “การคาดการณ์อนาคตการศึกษาทางเลือก” ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 13.00 น. ห้องประชุมพระศิวะ ชั้น ๓ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ โดยมีผศ.ดร. รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ ผู้อำนวยการโปรแกรมการคาดการณ์อนาคตเชิงยุทธศาสตร์ FuturISt@NIDA และ ผศ.ดร. ภัณณิน สุมนะเศรษฐกุล เป็นตัวแทนทีมวิจัยในการนำเสนอผลการศึกษา

ทั้งนี้โครงการได้มุ่งศึกษาถึงความท้าทายในอนาคตของการเข้าถึงการศึกษาของเยาวชน และโอกาส รวมถึงแนวทางในการจัดการศึกษาทางเลือกเพื่อเพิ่มความเสมอภาคและคุณภาพการศึกษาของประเทศต่อไปในอนาคต ซึ่งการจัดประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาของโครงการนั้น เป็นไปเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจ นอกจากนี้ ยังได้มีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาร่วมกล่าวบรรยายและสนทนากับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อให้การเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นไปอย่างสมบูรณ์และน่าสนใจมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้

  1. รศ.ดร.วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา หัวหน้าภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. ศ.ดร.พิริยะ ผลพิรุฬห์ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
  3. ศ.ดร. สุรินทร์ คำฝอย อดีตรองอธิการบดีฝ่ายแผนงาน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ซึ่งงานประชุมเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาได้ผ่านไปอย่างประสบผลสำเร็จ โดยได้รับความสนในและมีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 80 คนจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงภาคเอกชนและประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง

งานนี้จะสำเร็จลุล่วงลงไม่ได้เลยหากปราศจากการสนับสนุนของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒทุกท่าน และการสนับสนุนในทุกด้านจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้ความสนใจและสละเวลามาเข้าร่วมงานเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้

ขอขอบคุณความสนับสนุน ความช่วยเหลือ และความสนใจจากทุกท่านอีกครั้ง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกับทุกท่านอีกครั้งในกิจกรรมวิชาการครั้งต่อ ๆ ไป และหวังว่าทุกท่านจะติดตามและให้ความสนใจกับรายงานผลการศึกษาของโครงการ “การคาดการณ์อนาคตการศึกษาทางเลือก” ที่เราจะได้ดำเนินการเผยแพร่สู่สาธารณะผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่อไปในเร็ว ๆ นี้ด้วยเช่นกัน