รับสมัครนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย

รับสมัครนักวิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย
ศูนย์อนาคตศึกษา FuturISt สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
.
คุณสมบัติ:
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เปิดรับทุกคณะ) สำหรับตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย
– จบการศึกษาระดับปริญญาโท (เปิดรับทุกคณะ) สำหรับตำแหน่งนักวิจัย
– สามารถ อ่าน วิเคราะห์ และเขียนบทความและงานเชิงวิชาการได้ในระดับดี
– มีทักษะในการสื่อสาร จัดทำเอกสาร และติดต่อประสานงาน
.
หน้าที่รับผิดชอบ :
– ออกแบบกระบวนการ ติดตาม/รายงานความก้าวหน้า บริหารโครงการวิจัย
– เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เรียบเรียงเขียนบทความหรือรายงานการวิจัย
– ออกแบบและจัดทำสื่อการนำเสนอหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมหรือผลงานที่เกี่ยวข้องของศูนย์
– ประมวล สรุป และรายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค ร่วมกับทีมและเสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงาน
– ประสานงานกับผู้บริหารของหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือ
.
ขอบเขตงานวิจัย:
อนาคตศึกษา วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ และการศึกษา
.
ระยะเวลาทำงาน: ตามระยะเวลาโครงการ
เวลางาน: จันทร์ถึงศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
.
ส่ง CV พร้อมรูปถ่าย ที่ futurist@nida.ac.th