หลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เพื่อใช้ประโยชน์จากข้อมูล ในการสร้างความเข้าใจเชิงลึกต่ออนาคตที่เป็นไปได้และทักษะการออกแบบทางเลือกเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนให้กับภาคท่องเที่ยวของประเทศไทยในอนาคต

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตร

สามารถสร้างความเข้าใจเชิงลึกต่ออนาคตของภาคการท่องเที่ยวจากสัญญาณการเปลี่ยนแปลงรอบตัว

สามารถค้นหาและประเมินโอกาส รวมถึงความเสี่ยงจากความซับซ้อนและความไม่แน่นอนในอนาคตได้

สามารถออกแบบและพัฒนายุทธศาสตร์ หรือ แผนงานขององค์กรที่สร้างความยั่งยืนของการเติบโตโดยใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างของหลักสูตร FTI

Program Structure

คุณภาพและความน่าเชื่อถือของหลักสูตร

คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ดำเนินการวิจัย การฝึกอบรม ตลอดจนประสานความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ ได้รับรองมาตรฐานหลักสูตรจากองค์การการท่องเที่ยวโลกแห่งสหประชาชาติ (UNWTO) หรือ TedQual เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

FuturISt@NIDA มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการวิจัย ศึกษา ด้านการคาดการณ์อนาคตและการเตรียมความพร้อมต่ออนาคตขององค์กรในประเทศไทย รวมถึงการออกแบบยุทธศาสตร์และนโยบายจากการมองอนาคต

สมัครเรียน

futurist@nida.ac.th

0922768944

หลักสูตรมีกำหนดเริ่มเรียนในระบบออนไลน์ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567
(สามารถเรียนได้โดยไม่จำกัดระยะเวลาและไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ )